Pastorační rada

1. Pastorační rada (dále jen PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora, nebo moderátora společné duchovní správy podle kán. 517 § 1 Kodexu kanonického práva (dále jen faráře).
2. PR spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši“ (Sk 4,32). Pro plodnou činnost PR je společná modlitba a vzájemná důvěra mezi všemi zúčastněnými základním předpokladem. Připravenost ke spolupráci, k vzájemnému naslouchání a porozumění je nezbytná.
3. Na základě povinnosti všech věřících podílet se na učitelském, pastýřském a kněžském úřadě (všeobecné kněžství) nese pastorační rada spoluodpovědnost za šíření poselství spásy a proměnu pozemského řádu duchem evangelia podle Kristova příkazu: „Budete mi svědky“ (Sk 1,8) – viz kánon 225, § 1 a 2 Kodexu kanonického práva. Aby mohli plnit své úkoly, snaží se všichni členové PR spolu se svými pastýři o svou duchovní formaci, další náboženské vzdělávání a o celkový rozvoj vlastní osobnosti.

Mandát členů trvá 4 roky a členové vykonávají svou funkci bezplatně.

Všeobecné složení pastorační rady:
předseda – farář, ostatní duchovní trvale činní ve farnosti, 2-6 členů zvolených farním společenstvím, 2-6 členů jmenovaných farářem

Ekonomická rada

Ekonomická rada farnosti dle kán. 537 CIC je pomocný a poradní orgán faráře, administrátora, nebo moderátora společné duchovní správy podle kán. 517 § 1 Kodexu kanonického práva, který pomáhá faráři ve správě majetku farnosti s péčí dobrého hospodáře.

Pastorační rada zvolená v roce 2016:

Čajanová Jarmila

Mgr. Kozáková Vladimíra

Ševelová Růžena

Muschalek Libor od 2019 místo p.Housírka

MGA. Válková Tereza

Kundrátová Zuzana

Vlasáková Ludmila